Bandwidth

Ancho de banda.

Deja tu comentario...

will not be published